സമാഹാരം: പക്ഷികൾ, ആമ, മത്സ്യം, മുയൽ

എല്ലാത്തരം പക്ഷികളുടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആക്സസറികളും അവയുടെ ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാണ്. എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളും ലഭ്യമാണ്.